eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 792

NGC 792
Objekt NGC 792 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 792 - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x1.1'
veľkosť: V=13.1m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h2m15.3s; Dec= 15°42'44"
RedShift (z): 0.015504
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 792: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 792 : PGC 7744, UGC 1517, MCG 2-6-15, CGCG 438-14, IRAS 01595+1528

Blízke objekty: NGC 790, NGC 791, NGC 793, NGC 794

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.