eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 793

NGC 793
Objekt NGC 793 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 793 - dve hviezdy v súhvezdí Trojuholník
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h2m54.5s; Dec= 31°58'53"

Blízke objekty: NGC 791, NGC 792, NGC 794, NGC 795

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.