eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 793

NGC 793
objekt NGC 793 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 793 - to stjerner i stjernebildet Trianguli
Typen: *2 -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t2m54.5s; Dec= 31°58'53"

Naboobjekter: NGC 791, NGC 792, NGC 794, NGC 795

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.