eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 815

NGC 815
Objekt NGC 815 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 815 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: C+C -
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.2'
magnitud: V=15.5m; B=16.5m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h10m39.4s; Dec= -15°48'46"
rödförskjutning (z): 0.053427
Avståndet från solen till NGC 815: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 225.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 815 : PGC 906183, double system

Närliggande objekt: NGC 813, NGC 814, NGC 816, NGC 817

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.