eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 826-1

NGC 826-1
Objekt NGC 826-1 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 826-1 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=13.9m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h9m25.1s; Dec= 30°44'22"
RedShift (z): 0.016228
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 826-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 68.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 826-1 : PGC 8230, CGCG 504-19

Blízke objekty: NGC 825, NGC 826-2, NGC 827, NGC 828

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.