eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 872

NGC 872
Objekt NGC 872 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 872 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x0.5'
veľkosť: V=13.7m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h15m25.2s; Dec= -17°46'55"
RedShift (z): 0.014380
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 872: na základe množstva červeného posunu (z) - 60.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 872 : PGC 8629, ESO 544-32, MCG -3-6-19

Blízke objekty: NGC 870, NGC 871, NGC 873, NGC 874

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.