eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 870

NGC 870
Objekt NGC 870 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 870 - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: C -
Uhlové rozmery: 0.30'x0.3'
veľkosť: V=15.5m; B=16.5m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h17m9.1s; Dec= 14°31'22"
RedShift (z): 0.056879
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 870: na základe množstva červeného posunu (z) - 240.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 870 : PGC 8721, MCG 2-6-52

Blízke objekty: NGC 868, NGC 869, NGC 871, NGC 872

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.