eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 869

NGC 869
Objekt NGC 869 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 869 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Perzeus
Typ: I3r -
Uhlové rozmery: 18.00'
veľkosť: V=5.3m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h19m4s; Dec= 57°8'6"
Iné mená objektu NGC 869 : OCL 350, Chi Per, Double cluster

Blízke objekty: NGC 867, NGC 868, NGC 870, NGC 871

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.