eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 869

NGC 869
对象 NGC 869 正好位于图片的中心.

NGC 869 - 散落的星星群 在星座 英仙座
类型: I3r -
角度尺寸: 18.00'
恒星的大小: V=5.3m;
这个时代的坐标 J2000: Ra= 2h19m4s; Dec= 57°8'6"
其他对象名称 NGC 869 : OCL 350, Chi Per, Double cluster

邻居的对象: NGC 867, NGC 868, NGC 870, NGC 871

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。