eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1096

NGC 1096
Objekt NGC 1096 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1096 - galaxie v súhvezdí Hodiny
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x1.8'
veľkosť: V=12.8m; B=13.5m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h43m49.3s; Dec= -59°54'50"
RedShift (z): 0.021625
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1096: na základe množstva červeného posunu (z) - 91.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1096 : PGC 10336, ESO 115-28, AM 0242-600, IRAS 02425-6007

Blízke objekty: NGC 1094, NGC 1095, NGC 1097A, NGC 1097

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.