eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1097A

NGC 1097A
Objekt NGC 1097A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1097A - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: E4 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.5'
veľkosť: V=13.1m; B=14.1m
Jas povrchu: 12.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h46m9.9s; Dec= -30°13'43"
RedShift (z): 0.004563
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1097A: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1097A : PGC 10479, ESO 416-19, MCG -5-7-22

Blízke objekty: NGC 1095, NGC 1096, NGC 1097, NGC 1098

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.