eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1108

NGC 1108
Objekt NGC 1108 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1108 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.4'
veľkosť: V=13.9m; B=14.9m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h48m38.5s; Dec= -7°57'2"
RedShift (z): 0.031069
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1108: na základe množstva červeného posunu (z) - 131.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1108 : PGC 10633

Blízke objekty: NGC 1106, NGC 1107, NGC 1109, NGC 1110

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.