eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 133

NGC 133
Objekt NGC 133 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 133 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Kasiopeja
Typ: IV1p -
Uhlové rozmery: 3.00'
veľkosť: V=9.4m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h31m18s; Dec= 63°21'6"
Iné mená objektu NGC 133 : OCL 296

Blízke objekty: NGC 131, NGC 132, NGC 134, NGC 135

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.