eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1411

NGC 1411
Objekt NGC 1411 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1411 - galaxie v súhvezdí Hodiny
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.80'x1.4'
veľkosť: V=11.3m; B=12.2m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h38m44.9s; Dec= -44°6'2"
RedShift (z): 0.003279
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1411: na základe množstva červeného posunu (z) - 13.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1411 : PGC 13429, IC 1943, MCG -7-8-4, ESO 249-11

Blízke objekty: NGC 1409, NGC 1410, NGC 1412, NGC 1413

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.