eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1413

NGC 1413
Objekt NGC 1413 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1413 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.8'
veľkosť: V=14.3m; B=15.3m
Jas povrchu: 14.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h40m11.5s; Dec= -15°36'37"
RedShift (z): 0.031315
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1413: na základe množstva červeného posunu (z) - 132.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1413 : PGC 13504, NPM1G -15.0199

Blízke objekty: NGC 1411, NGC 1412, NGC 1414, NGC 1415

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.