eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1412

NGC 1412
Objekt NGC 1412 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1412 - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.80'x0.7'
veľkosť: V=12.5m; B=13.5m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h40m29.3s; Dec= -26°51'43"
RedShift (z): 0.005971
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1412: na základe množstva červeného posunu (z) - 25.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1412 : PGC 13520, IC 1981, ESO 482-29, MCG -5-9-21, AM 0338-270

Blízke objekty: NGC 1410, NGC 1411, NGC 1413, NGC 1414

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.