eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1473

NGC 1473
Objekt NGC 1473 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1473 - galaxie v súhvezdí Vodný had
Typ: IBm - nepravidelná galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x0.8'
veľkosť: V=12.9m; B=13.4m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h47m26.2s; Dec= -68°13'14"
RedShift (z): 0.004647
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1473: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1473 : PGC 13853, ESO 54-19, AM 0347-682, IRAS 03472-6822

Blízke objekty: NGC 1471, NGC 1472, NGC 1474, NGC 1475

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.