eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1471

NGC 1471
Objekt NGC 1471 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1471 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S/P -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.6'
veľkosť: V=13.8m; B=14.7m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h51m24.4s; Dec= -15°24'8"
RedShift (z): 0.005794
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1471: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1471 : PGC 13976, NGC 1464, IRAS 03491-1533

Blízke objekty: NGC 1469, NGC 1470, NGC 1472, NGC 1473

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.