eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1545

NGC 1545
Objekt NGC 1545 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1545 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Perzeus
Typ: II2p -
Uhlové rozmery: 12.00'
veľkosť: V=6.2m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h20m56.2s; Dec= 50°15'19"
Iné mená objektu NGC 1545 : OCL 399

Blízke objekty: NGC 1543, NGC 1544, NGC 1546, NGC 1547

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.