eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1548

NGC 1548
objekt NGC 1548 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1548 - en gruppe av stjerner i stjernebildet Persei
Typen: *Grp -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 30.00'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t20m49.6s; Dec= 36°53'55"

Naboobjekter: NGC 1546, NGC 1547, NGC 1549, NGC 1550

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.