eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1802

NGC 1802
objekt NGC 1802 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1802 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Tauri
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 20.00'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t10m14s; Dec= 24°7'30"
Andre objektnavn NGC 1802 : *Grp ?

Naboobjekter: NGC 1800, NGC 1801, NGC 1803, NGC 1804

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.