eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1963

NGC 1963
对象 NGC 1963 正好位于图片的中心.

NGC 1963 - 散落的星星群 在星座 天鴿座
类型: OCL -
角度尺寸: 14.00'
这个时代的坐标 J2000: Ra= 5h32m10.8s; Dec= -36°22'50"
其他对象名称 NGC 1963 : ESO 363-SC5

邻居的对象: NGC 1961, NGC 1962, NGC 1964, NGC 1965

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。