eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2000

NGC 2000
Objekt NGC 2000 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2000 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.70'
veľkosť: V=11.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h27m29.3s; Dec= -71°52'46"
Iné mená objektu NGC 2000 : ESO 56-SC135, in LMC

Blízke objekty: NGC 1998, NGC 1999, NGC 2001, NGC 2002

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.