eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2002

NGC 2002
Objekt NGC 2002 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2002 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 2.00'
veľkosť: V=10.1m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h30m20.4s; Dec= -66°53'3"
Iné mená objektu NGC 2002 : ESO 86-SC3, in LMC

Blízke objekty: NGC 2000, NGC 2001, NGC 2003, NGC 2004

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.