eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1999

NGC 1999
Objekt NGC 1999 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1999 - hmlovina v súhvezdí Orión
Typ: EN+RN -
Uhlové rozmery: 2.00'x2.0'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h36m25.4s; Dec= -6°42'57"
Iné mená objektu NGC 1999 : LBN 979

Blízke objekty: NGC 1997, NGC 1998, NGC 2000, NGC 2001

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.