eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2053

NGC 2053
Objekt NGC 2053 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2053 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.20'
veľkosť: V=12.2m; B=12.4m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h37m39.8s; Dec= -67°24'47"
Iné mená objektu NGC 2053 : ESO 86-SC17, in LMC

Blízke objekty: NGC 2051, NGC 2052, NGC 2054, NGC 2055

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.