eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2105

NGC 2105
Objekt NGC 2105 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2105 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.70'
veľkosť: V=12.2m; B=12.3m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h44m19.2s; Dec= -66°55'4"
Iné mená objektu NGC 2105 : ESO 86-SC29, in LMC

Blízke objekty: NGC 2103, NGC 2104, NGC 2106, NGC 2107

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.