eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2107

NGC 2107
Objekt NGC 2107 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2107 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 2.10'
veľkosť: V=11.5m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h43m13s; Dec= -70°38'24"
Iné mená objektu NGC 2107 : ESO 57-SC32

Blízke objekty: NGC 2105, NGC 2106, NGC 2108, NGC 2109

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.