eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2202

NGC 2202
Objekt NGC 2202 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2202 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Orión
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 7.00'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h16m50.7s; Dec= 5°59'48"

Blízke objekty: NGC 2200, NGC 2201, NGC 2203, NGC 2204

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.