eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2253

NGC 2253
Objekt NGC 2253 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2253 - skupina hviezd v súhvezdí Žirafa
Typ: *Grp -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h42m32s; Dec= 66°24'0"

Blízke objekty: NGC 2251, NGC 2252, NGC 2254, NGC 2255

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.