eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2251

NGC 2251
Objekt NGC 2251 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2251 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Jednorožec
Typ: III2p -
Uhlové rozmery: 10.00'
veľkosť: V=7.3m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h34m38.4s; Dec= 8°21'59"
Iné mená objektu NGC 2251 : OCL 499

Blízke objekty: NGC 2249, NGC 2250, NGC 2252, NGC 2253

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.