eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2252

NGC 2252
Objekt NGC 2252 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2252 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Jednorožec
Typ: IV2p -
Uhlové rozmery: 18.00'
veľkosť: B=7.7m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h34m19.8s; Dec= 5°19'22"
Iné mená objektu NGC 2252 : OCL 514

Blízke objekty: NGC 2250, NGC 2251, NGC 2253, NGC 2254

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.