eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2249

NGC 2249
Objekt NGC 2249 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2249 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.70'
veľkosť: V=12.2m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h25m49.6s; Dec= -68°55'11"
Iné mená objektu NGC 2249 : ESO 57-SC82, in LMC

Blízke objekty: NGC 2247, NGC 2248, NGC 2250, NGC 2251

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.