eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2248

NGC 2248
Objekt NGC 2248 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2248 - skupina hviezd v súhvezdí Blíženci
Typ: *Grp -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h34m35.3s; Dec= 26°18'21"

Blízke objekty: NGC 2246, NGC 2247, NGC 2249, NGC 2250

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.