eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2248

NGC 2248
objekt NGC 2248 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2248 - en gruppe av stjerner i stjernebildet Geminorum
Typen: *Grp -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t34m35.3s; Dec= 26°18'21"

Naboobjekter: NGC 2246, NGC 2247, NGC 2249, NGC 2250

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.