eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2282

NGC 2282
对象 NGC 2282 正好位于图片的中心.

NGC 2282 - 星云 在星座 麒麟座
类型: RN -
角度尺寸: 3.00'x3.0'
这个时代的坐标 J2000: Ra= 6h46m51.2s; Dec= 1°18'54"
其他对象名称 NGC 2282 : IC 2172, CED 87, assoc. w OCL 535

邻居的对象: NGC 2280, NGC 2281, NGC 2283, NGC 2284

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。