eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2282

NGC 2282
Objekt NGC 2282 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2282 - hmlovina v súhvezdí Jednorožec
Typ: RN -
Uhlové rozmery: 3.00'x3.0'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h46m51.2s; Dec= 1°18'54"
Iné mená objektu NGC 2282 : IC 2172, CED 87, assoc. w OCL 535

Blízke objekty: NGC 2280, NGC 2281, NGC 2283, NGC 2284

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.