eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2281

NGC 2281
Objekt NGC 2281 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2281 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Povozník
Typ: I3p -
Uhlové rozmery: 25.00'
veľkosť: V=5.4m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h48m17.8s; Dec= 41°4'44"
Iné mená objektu NGC 2281 : OCL 446

Blízke objekty: NGC 2279, NGC 2280, NGC 2282, NGC 2283

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.