eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2279

NGC 2279
Objekt NGC 2279 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2279 - tri hviezdičky v súhvezdí Blíženci
Typ: *3 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h48m24.7s; Dec= 33°24'52"

Blízke objekty: NGC 2277, NGC 2278, NGC 2280, NGC 2281

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.