eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2278

NGC 2278
Objekt NGC 2278 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2278 - dve hviezdy v súhvezdí Blíženci
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h48m16.3s; Dec= 33°23'43"

Blízke objekty: NGC 2276, NGC 2277, NGC 2279, NGC 2280

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.