eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2277

NGC 2277
Objekt NGC 2277 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2277 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Blíženci
Typ: * -
veľkosť: V=13.4m; B=13.4m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h47m47s; Dec= 33°27'17"

Blízke objekty: NGC 2275, NGC 2276, NGC 2278, NGC 2279

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.