eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2278

NGC 2278
objekt NGC 2278 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2278 - to stjerner i stjernebildet Geminorum
Typen: *2 -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t48m16.3s; Dec= 33°23'43"

Naboobjekter: NGC 2276, NGC 2277, NGC 2279, NGC 2280

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.