eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2279

NGC 2279
objekt NGC 2279 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2279 - tre stjerner i stjernebildet Geminorum
Typen: *3 -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t48m24.7s; Dec= 33°24'52"

Naboobjekter: NGC 2277, NGC 2278, NGC 2280, NGC 2281

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.