eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2279

NGC 2279
Voorwerp NGC 2279 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2279 - drie sterren in het sterrenbeeld Geminorum
Type: *3 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h48m24.7s; Dec= 33°24'52"

Objecten in de buurt: NGC 2277, NGC 2278, NGC 2280, NGC 2281

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.