eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2516

NGC 2516
Objekt NGC 2516 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2516 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Kýl
Typ: I3r -
Uhlové rozmery: 22.00'
veľkosť: V=3.8m; B=3.8m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h58m4s; Dec= -60°45'12"
Iné mená objektu NGC 2516 : OCL 776, ESO 124-SC6

Blízke objekty: NGC 2514, NGC 2515, NGC 2517, NGC 2518

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.