eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2949-2

NGC 2949-2
Objekt NGC 2949-2 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2949-2 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.6'
veľkosť: V=14.4m; B=15.4m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h39m57.4s; Dec= 16°47'13"
RedShift (z): 0.048500
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2949-2: na základe množstva červeného posunu (z) - 204.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2949-2 : PGC 27579, CGCG 92-25

Blízke objekty: NGC 2948, NGC 2949-1, NGC 2950, NGC 2951-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.