eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3063

NGC 3063
objekt NGC 3063 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3063 - to stjerner i stjernebildet Ursae Majoris
Typen: *2 -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t1m41.6s; Dec= 72°7'4"

Naboobjekter: NGC 3061, NGC 3062, NGC 3064, NGC 3065

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.