eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3063

NGC 3063
Objekt NGC 3063 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3063 - dve hviezdy v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h1m41.6s; Dec= 72°7'4"

Blízke objekty: NGC 3061, NGC 3062, NGC 3064, NGC 3065

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.