eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3210

NGC 3210
objekt NGC 3210 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3210 - to stjerner i stjernebildet Draconis
Typen: *2 -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t27m59.2s; Dec= 79°49'59"

Naboobjekter: NGC 3208, NGC 3209, NGC 3211, NGC 3212

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.