eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3224

NGC 3224
Objekt NGC 3224 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3224 - galaxie v súhvezdí Výveva
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x1.5'
veľkosť: V=11.0m; B=12.0m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h21m41.1s; Dec= -34°41'46"
RedShift (z): 0.010300
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3224: na základe množstva červeného posunu (z) - 43.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3224 : PGC 30314, ESO 375-13, MCG -6-23-24

Blízke objekty: NGC 3222, NGC 3223, NGC 3225, NGC 3226

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.